Визитка

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1928“ – ГР.ВАРНА

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ е едно от най-големите по територия читалища в град Варна. То е и едно от най-старите – създадено през 1928 г. Четири поколения са преминали през организираните от читалището културни, образователни и развлекателни дейности.

Ръководен състав:
Председател: Франциска Йорданова
Читалищен секретар: Даниела Петрова

Читалището осъществява дейността си в съгласие със своите програмни цели:

1.Разпространение на духовни и културно-просветни ценности, подпомагане на културно- творческото развитие, обогатяване на образователната дейност.

2.Представяне на таланта и творческия потенцила на младите хора.

3.Затвърдяване положителния образ на културата ни в дългосрочен план.

 Основните принципи, които следва читалищната програма, са ясно разпределение на отговорностите и координация; максимална ефективност и гъвкавост; икономичност и прозрачност; равнопоставеност на участието на всички заинтересовани страни.

Дейности за постигане на тези цели:

-Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно-информационни дейности. Обновяване на библиотечния фонд чрез дарения и закупуване на нови книги според финансовите възможности на читалището и чрез финансиране по проекти.

-Организира и поддържа художествени колективи, школи,клубове, формации, празненства, концерти

-Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други организации и институции

-Развива младежки дейности, в полза на широк кръг млади хора, без оглед на социална и етническа принадлежност.

-Развиване на творческите заложби на участниците в дейността на читалището.

-Кандидастване, разработване и реализиране на проекти.

-Привличане на млади хора в творчески състави и клубове, създаване на нови формации и органзииране на техните изяви.

-Осъществяване на културен обмен чрез участия в регионални, национални и международни културни събития и инициативи.

В многогодишната си дейност Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – гр.Варна се утвърди като духовен дом, в който се получават знания и просвета, развиват се интереси и таланти.


9008, гр.Варна
ул.“Черни връх“ 62
тел.: 052 613146
мобилен тел.: 0898 231201
e-mail: h.botev.varna@gbg.bg
Facebook: Народно читалище „Христо Ботев 1928“ Варна