Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В библиотеката се събират, обработват,организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги. Библиотеката осигурява достъп за своите читатели, като се обръща внимание за привличането на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с литература, срещи с ученици, литературни четения и др.) се създават условия за пълноценно използване на библиотечния фонд.
Цели на библиотечната дейност:
– Привличане на читатели от най-ранна детска възраст.
– Обогатяване на библиотечния фонд.
– Превръщане на библитеката в съвременен център за четене и информираност.
– Популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител
Библиотечен фонд: над 17000 тома